PU0918 - Eines Informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L'alumnat es considera presentat a l'assignatura quan entregue els treballs obligatoris i es presente a l'examen.

Per a aprovar l'assignatura s'ha de superar la nota de 4 sobre 10 en cada una de les proves (teoria i pràctiques). És necessari obtindre un 5 sobre 10 al fer la mitjana de la qualificació de les dues proves.