PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

La prova escrita (70% de la nota final, sobre 7 punts), que es realitzarà en el període d'exàmens al final del primer semestre, constarà de Tres parts:

  Examen teòric

  •   La primera part de la prova escrita consistirà en una bateria de preguntes breus, tipus test o de resposta inferior a les sis línies, sobre els continguts de l'assignatura. El seu valor serà d'1 punt en la nota final, però a diferència de les altres proves seran necessari aconseguir una puntuació superior al 60% per a poder computar amb les proves de desenvolupament i a l'examen pràctic.
  • La segona part de la prova escrita consistirà a tractar de respondre dues preguntes de desenvolupament, entre diverses propostes. (sobre 3 punts). La duració serà de 90 minuts aproximadament.

Examen Pràctic

Consistirà en l'anàlisi d'una imatge estàtica o de la seqüència d'un film, a triar entre diverses alternatives, per al que disposaran de temps un mínim de 90 minuts (sobre 3 punts).

Pràctiques

L'elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final, sobre 3 punts) consisteix en l'elaboració de tipus de treballs pràctics: anàlisi de textos audiovisuals concrets (pintures, fotografies, espots publicitaris i seqüències de pel·lícules), de lliure elecció per part del grup (d'entre quatre i sis membres). Les pràctiques tindran un pes de de el 30% total per a la “elaboració de treballs acadèmics”.

Els criteris per a avaluar aquests treballs pràctics seran exposats en classe i publicats a l'aula virtual en les sessions de presentació de l'assignatura.

  Tant en les pràctiques com en els exàmens, la nota mínima per a poder computar en la mitjana serà de 4,5 punts. Les notes dels exercicis aprovats es guarden per a la segona convocatòria.