EA0957 - La Poesia i la Música. La Música en la Poesia en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

40%

Criteris de superació


a) Per a aprovar l’assignatura, els i les alumnes han d’obtenir un 50% de la nota final.

b) Ambdues proves (presentació oral i examen escrit -- test, portfolio i problemes) són estrictament necessàries.

En segona convocatòria, es guarden les notes de totes les parts. Són recuperables l'examen oral i l'examen escrit.

Es considera No presentat si l'alumne no realitza l'examen oral o l'examen escrit, dues proves obligatòries per a poder aprovar l'assignatura.

Més detalls sobre aquestes proves es poden trobar en l’aula virtual de l’assignatura i també s’explicaran a classe.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.