Sistema d'avaluació

Examen oral

30%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

Durant el curs:

Elaboració de treballs acadèmics (30%). De cara a la segona convocatòria l'alumne pot entregar els treballs i optar a la mateixa qualificació.

 

Prova final A (Component escrit):

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): (20%)

Observació/execució de tasques i pràctiques (20%)

 

Prova final B (Component oral):

Examen oral (30%): inclou presentacions orals i pòsters 

 

L'estudiantat ha d'assolir un mínim del 50% en les tres parts en què es divideix l'avaluació de l'assignatura (treballs durant el curs, proves finals orals i proves finals escrites). En cas de segona convocatòria, els criteris seran els mateixos. 


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.