Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Prova 1: Prova escrita: 80%. Consisteix en una sèrie de preguntes teòriques i una sèrie de preguntes pràctiques sobre els textos del temari. Prova obligatòria i recuperable. És obligatori superar el 50% d'aquesta prova per a superar l'assignatura.

Prova 2: Observació/execució de les tasques: 20%. Consisteix en una activitat o activitats grupal/s en la classe per a ampliar un aspecte del programa d'estudis triat. El professorat proporcionarà el tema i la data o dates per a aquestes activitats. Prova no obligatòria i no recuperable. La nota obtinguda en la primera convocatòria es guardarà per a la segona. 

Per a superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'obtenir una nota global de 5 com a mínim en la suma de les dues proves esmentades anteriorment, o assolir el 5 en la prova escrita. Si l'alumne  es presenta a qualsevol de les dues proves, se'l considerarà immediatament com a PRESENTAT en Primera Convocatòria. 

 

 Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.