Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE12 - Reconèixer els diferents períodes en l'evolució diacrònica de la llengua anglesa i analitzar el canvi lingüístic de manera crítica

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG10 - Raonament crític

CE29 - Demostrar competència comunicativa en llengua anglesa per a comprendre i produir una àmplia varietat de textos extensos, ben estructurats i detallats, amb un ús correcte de la llengua per a finalitats socials, acadèmics i professionals, a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

RA29 - Explicar els conceptes clau del canvi lingüístic en aquest període demostrant un nivell C1 segons el MECRL.

RA29 - Descriure els factors que defineixen la història de la llengua anglesa en aquests períodes (mitjà i modern).

RA29 - Analitzar i valorar les principals característiques d'un text en anglès mitjà i modern.