EA0915 - Introducció a la Literatura Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Procés d'avaluació entre estudiants

10%

Criteris de superació

Examen final: examen escrit (40%)

Treball en grup: estudiants i estudiantes, en grups de 4 o 5, han d'investigar sobre un autor concret del llistat inferior i fer una presentació en classe de 10 a 15 minuts amb ajuda d'un powerpoint. Aquestes presentacions s'organitzaran com segueix:

a) Vida i context històric de l'autor o autora
b) Principals obres literàries de l'autor o l'autora
c) Mostres d'aquestes obres amb comentaris sobre l'estil de l'autora o l'autor

Cada grup ha de presentar els següents materials:
a) La presentació d'un powerpoint juntament amb un breu document acadèmic sobre l'autor seleccionat (10%)
b) Una carpeta amb una selecció dels materials utilitzats per al treball i una presentació de powerpoint (articles, textos en línia, una selecció d'escrits de l'autor o autora, etc.) (20%)

Posteriorment, la presentació s'avalua pel professorat (20%) i per la resta de l'estudiantat (10%).

Llistat d'autors i autores:

Marlowe

Jonson

Lovelace

Congreve

Blake

Burns

 

 

Richardson

Walpole

Mary Shelley

Sir Walter Scott

Dickens

Thackeray

Hardy

Emily Brontë

Charlotte Brontë

George Eliot

Conrad

Stevenson

Carroll

Forster

 

Kipling

D.H. Lawrence

Woolf

Greene

Golding

Orwell

 

Murdoch

Burgess

Waugh

Arthur C. Clarke

Tolkien

 

Tots els estudiants i estudiantes han de fer l'examen escrit i fer el treball en grup amb la presentació oral. Tot l'estudiantat ha d'obtenir un mínim del 50% en l'examen escrit individual.

NOTA:

1. Un estudiant ha de presentarse a l'examen escrit i ha de fer la presentació i el treball en grup per a considerarse presentat. 2. Tant el treball en grup i la presentació com l'examen escrit són recuperables.

   

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.