EA0915 - Introducció a la Literatura Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisis de textos literaris en llengua anglesa

CE19 - Identificar i descriure els principals corrents de la teoria i la crítica literàries

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística

CE26 - Demostrar competència lingüística en llengua anglesa adequada per a produir i comprendre textos detallats complexos, i argumentar diferents punts de vista a un nivell B2, segons el marc comú europeu

CE27 - Ser capaç de relacionar-se en llengua anglesa amb suficient fluïdesa i naturalitat, sense que la comunicació requerisca esforç pels interlocutors o interlocutores, a un nivell B2 segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG10 - Raonament crític

CG13 - Treball en equip

CE28 - Comprendre les idees principals de conferències, xarrades i informes, i altres formes de presentacions acadèmiques i professionals lingüísticament complexes en llengua anglesa, a un nivell B2, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA15 - Explicar les relacions entre uns textos literaris i uns altres d'èpoques prèvies o posteriors i la seua relació amb l'entorn social.

RA15 - Explicar les motivacions perquè un autor o autora empre determinats recursos literaris i no uns altres en les obres més rellevants de la literatura britànica.

RA15 - Explicar el significat general d'un text literari i demostrar un nivell B2 de llengua anglesa segons el MECR.

RA15 - Enumerar en llengua anglesa, oralment i per escrit, els períodes literaris fonamentals de la literatura anglesa, els seus autors i autores més representatius i les obres més rellevants de cada període.

RA15 - Enumerar diferents interpretacions possibles davant algunes de les obres literàries més representatives de la literatura britànica.

RA15 - Dissenyar presentacions en grup on es descriguen les característiques principals d'un moviment literari, un autor o autora, o una obra específica.

RA15 - Descriure el sentit d'un text literari escrit en llengua anglesa, siga ja en prosa o poesia.