EA0912 - Expressió Oral en Anglès

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Presentacions orals i pòsters

25%

Examen oral

25%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

1) Treball acadèmic

Els estudiants hauran de presentar un portafolis individual que consisteix en: 1) una selecció d'unitats del llibres English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate, i FCE. Use of English 2 (vegeu la bibliografia), així com, 2) altres activitats a la classe.

Aquest portafolis es presentarà individualment al despatx de la professora (la data de presentació del portafiolis serà comunicada a classe). Els treballs que es presenten fora del termini no seran acceptats.

2) Examen escrit

L'estudiantat ha de realitzar un examen final escrit en finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb els continguts treballats a classe.  Consulteu l'apartat d'exàmens del SIA per a assabentar-vos de la data oficial.

3) Examen oral (Comprensió oral)

L'estudiantat ha de realitzar un examen de comprensió oral que versarà sobre aspectes treballats a classe. Consulteu l'apartat d'exàmens del SIA per a assabentar-vos de la data oficial.

4) Presentacions orals (Expressió oral)

L'estudiantat ha de realitzar una presentació individual. La data exacta la donarà el professorat en classe.  

Es guarden les notes de totes les parts. Són recuperables el listening test, el portafolis, l'examen oral i l'examen escrit.

Es considera “No presentat” si l'alumne no realitza l'examen oral, l'examen escrit, el listening test o el portafolis.

Per poder APROVAR l'assignatura, els estudiants han de obtenir un 50% de la nota de l'examen escrit; un 50% de la nota de la presentació oral; un 40% de la nota del Listening test. El lliurament de les tasques acadèmiques/portfolio no és obligatòria. Aquells estudiants que no es presentin a l'examen escrit es consideraran No Presentado. Les notes de les diferents parts es guarden únicament durant el present curs acadèmic.

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.