EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Es combinarà la lliçó magistral, amb la resolució d'exercicis i problemes, l'aprenentatge basat en Problemes (ABP), l'aprenentatge cooperatiu i l'aprenentatge a través de l'Aula Virtual.

El professor presentarà en classes els temes lògicament estructurats a través del PowerPoint amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa.

Els alumnes alumne hauran d'analitzar i interpretar textos i mapes històrics, fomentant la interpretació, i implementant solucions adequades a partir de l'aplicació de fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Els estudiants duran a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca, mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats que inclouen l'exposició oral.

El treball del professor i l'alumne es completaran a través de l'ús de l'Aula Virtual.