EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

-En concloure la primera part es realitzarà un Exam Parcial de la mateixa

L' Exam de la segona part es realitzarà en la data oficial marcada en el SIA

- Serà necessari aprovar les proves escrites per a sumar la qualificació de les pràctiques

- Es requereix haver aprovat les dues parts de l'assignatura per a superar la mateixa.

- En la data oficial de la segona convocatòria es realitzarà l'examen escrit de les dues parts.

- Els exàmens de la primera i la segona part podran recuperar-se en la segona convocatòria.

- Les pràctiques (tant les realitzades en classes (primera part) com al final de la segona part) no són recuperables.

Se considera Presentat, a l'haver realitzat les dos parts (examen i pràctiques)

 - Es considera NO presentat, no haver realitzat totes les activitats (examen i pràctiques) d'una o les dos parts."

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.