EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE14 - Identificar i interrelacionar els aspectes més rellevants de la història, la cultura i la societat dels territoris de parla anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA09 - Interpretar les fonts històriques rellevants sobre la realitat social dels països de parla anglesa.

RA09 - Identificar els principals esdeveniments històrics de Gran Bretanya, Escòcia, Irlanda i EUA.

RA09 - Extraure la informació rellevant sobre la multiculturalitat present en les societats anglesa, escocesa, irlandesa i nord-americana.

RA09 - Explicar l'evolució de les societats anglesa i nord-americana, les transformacions polítiques i socioeconòmiques, els processos culturals i la seua incidència a nivell mundial.

RA09 - Examinar la història sociocultural de Gran Bretanya i Estats Units a través de comentaris de textos, documents, mapes, gràfics històrics i exposicions orals.

RA09 - Comprendre els aspectes de més incidència en la definició de les formes de vida i cultura.