PE0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'organitza en tres apartats:

1. TEORIA. 24 hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants). La transmissió de coneixements es basa en classes que depenen principalment de l'exposició de temes teòrics per part del professorat i la participació a classe de l'alumnat (comentaris sobre l'aplicació teòrica sobre fragments audiovisuals). 

2. PRÀCTICA. 24 hores de pràctiques (dos grups reduïts, de 45 estudiants).

En la segona fase (pràctica i teòrica), el professorat explicarà nocions bàsiques de guió a les classes, i es comentaran produccions audiovisuals claus per entendre la narrativa audiovisual documental. Seguidament, s'estimularà la vessant pràctica mitjançant la realització d'un documental. 

Producció d'un documental de curta durada: L'alumnat s'organitzarà per grups i realitzarà (des del guió fins a la producció final) un documental de curta durada fora de les classes. També s’haurà d’adjuntar un DOSSIER DE PRODUCCIÓ amb el conjunt de documents ordenats i indexats que s'han treballat a classe per al desenvolupament del procés de producció del documental (story-line, sipnosis, escaleta, guió, pla de rodatge, guió de muntatge); també es poden incloure altres documents que, per les característiques pròpies del projecte, hagen estat necessaris al llarg del procés (guió tècnic, croquis, storyboard, entrevistes, llistat de materials i equips, etc.). A més, si així ho decideix el grup de treball, de forma opcional es pot presentar un diari en l'esmentat dossier. El diari recull les activitats desenvolupades pel grup, com les actes de les reunions, ja siguen a classe o fora de classe. Es posa la data, els membres del grup presents i el nombre de la pràctica corresponent. Un membre del grup anotarà les aportacions d'idees, materials o qualsevol altre element que ajude a resoldre la pràctica. Es farà un breu resum per escrit del procés creatiu, fins arribar al document final de cada pràctica que es lliurarà al professorat. La funció del diari és recollir el millor possible els passos intermedis (esborranys, etc.), les opcions rebutjades i els debats mantinguts pels membres del grup fins arribar al resultat final.

CONSTITUCIÓ DELS GRUPS. El grups de treball constaran de cuatre a sis persones.

3. SEMINARI. L’assistència i participació en el seminario de l'assignatura s'avalua dins l'ítem “Presentacions orals en grup” (veure epígraf 10.1).


La preparació i la presentació de treballs ha de seguir les directrius del LLIBRE D'ESTIL del Grau, disponible a l'aula virtual