PE0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà d'acord a aquests percentatges i puntuacions.

Presentacions orals en grup: anàlisi fílmic i argumentacions discursives [1,5 punts] = 15 %

Realització d'una peça audiovisual curta: [2,5 puntos]  i Dossier de producció [1,5 punts] = 40%

Examen: test [2,5 puntos] + anàlisi d'un fragment [2 puntos] = 45%

NOTES IMPORTANTS:

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació dels diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i l'assistència al seminari són necessàries per a ser avaluat de les proves “Realització d’una peça audiovisual curta” i “Presentacions orals en grup”.

Tots els tipus de prova avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

Resta. Les faltes d'ortografia i de redacció (coherència, cohesió, lèxic, sintaxi), tant en els exàmens com en els treballs i / o el diari seran penalitzades. Això també s'aplica a la presentació dels materials pràctics: ha de tenir un aspecte professional, mai descuidat. No es permetran treballs amb els noms escrits a mà.

Suma. Es valoraran positivament aquells exàmens i treballs que tinguin cura especialment la seva expressió, profunditat d'anàlisi, originalitat retòrica (mai gratuïta sinó relacionada amb els continguts) i presentació formal.

Rendiment al grup. Si algun membre no respon amb responsablitat i treball la resta del grup ha d'acordar amb la professora restar-li a aquest company un percentatge de la nota de l'espot o peça audiovisual. No resulta estrany que en els treballs col·lectius es donin problemes de descompensació, però és tasca del grup gestionar el repartiment de tasques, coordinar-se, actuar amb maduresa i solucionar amb serenitat els seus problemes.