PE0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

35%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

a) la nota mínima exigida perquè el/la estudiant supere l'assignatura és un 5 sobre 10 en total, després de fer-se la mitjana ponderada entre teoria i pràctica, subsumint l'avaluació de totes dues parts tot el que s'expressa en l'apartat 10.1, i a la vista del que s'exposa en l'apartat 6.
b) Per a considerar presentat a un/una estudiant és necessari complir les dues següents indicacions:
 - Emplenar i entregar les proves de teoria (amb un màxim de quatre faltes d'assistència a sessions de teoria).
 - Realitzar i entregar els treballs de pràctiques (amb un màxim de dues faltes d'assistència a sessions de pràctiques).
c) En segona convocatòria són recuperables qualsevol de les proves o treballs que, en primera convocatòria, hagueren suposat tindre la qualificació de l'assignatura com suspesa o no presentada.