CA0951 - Videocreació

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes consisteixen en lliçons i anàlisis d'aula amb el suport de textos escrits, audiovisuals, hipertextuals i hipermediàtics, en què s’abordaran els aspectes crítics, tècnics i comparats, relacionats amb els «objectes» i objectius de l'assignatura. Aquest material d'anàlisi i estudi, quan comporte llenguatge verbal (siga escrit o sonor), serà, indistintament, en castellà, anglès o valencià (predominant els dos primers). La classe s'impartirà indistintament en castellà o valencià, i pot ser en anglès en alguna de les parts (si es requereixen explicacions en aquest idioma, especialment per estudiantat d'intercanvi).

Igualment es podrà utilitzar material audiovisual en francès (sempre assegurant la comprensió de l'estudiantat). D'altra banda, es treballarà en classe entorn de les tres pràctiques del temari, fomentant i formant la sensibilitat artística de l'estudiantat, així com les seues competències en aquest domini.