CA0951 - Videocreació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

70%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

Es considera com a presentat o presentada a l'assignatura a l'estudiantat quan entregue la pràctica 3. Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 sobre 10, com a mínim, en la pràctica 3, que subsumeix, com a tal, tot el que s'expressa en l'apartat 10.1. La qualificació d’aquesta pràctica es podrà modular (sempre a l'alça) mitjançant les pràctiques 1 i 2 (però sempre que s'aconseguisca la nota mínima en la pràctica 3). Tot això serà recuperable en segona convocatòria. S'admetrà fins a un màxim de quatre faltes sense justificar a qualsevol de les sessions.