CA0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 0. Introducció. Generalitats: Aproximació al concepte d'indústria cultural i indústria creativa.
Tema 1. Les indústries culturals i les indústries creatives: economia creativa, societat creativa, ciutat creativa.
Tema 2. Classificació i radiografia econòmica de les indústries culturals i creatives.
Tema 3. Perfils professionals i emprenedoria en l'àmbit de les indústries culturals i creatives. Models de negoci en les indústries creatives i culturals.

Tema  Característiques particulars d'alguns sectors culturals 

  • Principals característiques d'indústria editorial a Espanya.
  • Característiques principals de la indústria musical a Espanya.
  • Característiques principals de la indústria cinematogràfica a Espanya.
  • Principals característiques de la indústria del videojoc a Espanya.

Tema 5. Característiques principals de la premsa, la ràdio i la televisió a Espanya.

Tema 6. Característiques principals d’altres indústries denominades «creatives» a Espanya.

Programa pràctic

Treballs pràctics (explicats en l'apartat de Criteris de superació assignatura).

SEMINARIS:

Fòrum cinematogràfic: debat posterior. Sessió 1. Les indústries creatives i el desenvolupament econòmic del territori. Visionament i debat.