CA0940 - Tècniques de Producció de Doblatge i Subtitulació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’enfocament metodològic d’aquesta assignatura està basat en l’aprenentatge interactiu en el qual hi participen tots i totes els integrants del procés. La docència presencial s’impartirà a les aules d’informàtica i a l’estudi de doblatge del Labcom, amb l’objectiu que l'estudiantat es familiaritze des del principi amb les eines i amb la manera de treballar dels i les professionals de l'àmbit de la traducció audiovisual.


Se sustenta en tres principis fonamentals:


  1. Implicació i autonomia de l’estudiantat en el seu procés de formació.


  1. Utilització de metodologies actives.


  1. El professorat participant és un agent creador d’entorns d’aprenentatge que pretén estimular l'alumnat en el seu procés de formació.


El mòdul està integrat per una sèrie de tasques que permetran establir els fonaments teòrics i presentar les diferents modalitats de traducció audiovisual.


Paral·lelament, s’implementen diferents fòrums de debat, individuals i de grup, mitjançant els quals estudiantat i professorat obriran i incentivaran debats, i aclariran dubtes; i es realitzen tutories virtuals. La participació de tots els integrants del procés educatiu en les activitats propostes és per tant essencial.


La preparació i presentació de treballs ha de seguir les directrius del LLIBRE D'ESTIL del Grau, disponible en l'Aula Virtual.