CA0940 - Tècniques de Producció de Doblatge i Subtitulació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Examen oral

40%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l’assignatura, l'estudiant o estudianta haurà de traure un mínim de 5 punts sobre 10 en cadascun dels exercicis de l'examen escrit. La no presentació a qualsevol dels exercicis de l’examen escrit implicarà el suspens de l'assignatura. En segona convocatòria només cal presentar-se a la part no realitzada o suspesa.

L’assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat.

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

Examen oral (40%). L’alumnat haurà de presentar material audiovisual sobre les pràctiques de doblatge i subtitulació, algunes en l'estudi de doblatge del Labcom, que es realitzaran tant en el mòdul de Traducció (20 %) com en el mòdul de Tècnica i Tecnologia (20%). S'hauran d'entregar aquestes tasques en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment en l'Aula Virtual. No recuperable en segona convocatòria.

Examen escrit (60%). Aquest examen, recuperable en segona convocatòria, tindrà dues parts:

  • Exercici sobre la tècnica, tecnologia, funcions i metodologia de treball en la indústria del doblatge i la subtitulació (30%). En aquest exercici es combinaran preguntes tipus test, preguntes de resposta breu i/o preguntes per a desenvolupar un tema. L'alumnat no podrà comptar amb cap mena d'ajuda externa.
  • Exercici de traducció (30%). En aquest exercici l'alumnat haurà de fer una traducció per a doblatge o una subtitulació d’un text audiovisual, semblant a les tasques fetes a classe i segons les instruccions de l'examen. L'alumnat podrà consultar tots els materials i les fonts de documentació que considere necessaris.

Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l’examen escrit de cada convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.