CA0926 - Realització Audiovisual I

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEORIA 

(El còmput ponderat, respecte de la qualificació total de l’assignatura, de la part de Teoria serà del 40%)

1. Bases de la realització audiovisual de la informació en TV

-Programació-programa-peça

-Forma-estil-format-gènere

2. Ètica i estètica en la realització audiovisual de la informació per a TV

-Preproducció i documentació temàtiques i audiovisuals

-Estratègies i responsabilitats personals

-Implicacions significants de la realització audiovisual sobre la informació en TV: cànon vs. innovació

3. Relacions i implicacions —significants i operatives— entre producció, redacció i realització audiovisual

-La cadena conceptual, ideològica i operativa en la peça informativa TV

-La cadena conceptual, ideològica i operativa en el programa informatiu TV

4. La realització audiovisual de la informació en TV (I): enregistrament de peces

-Concepció i estratègia: en sala de redacció i sobre el terreny

-Gravació d'imatges i recursos: exteriors i interiors

-Gravació de persones: actes i rodes de premsa, entrevistes, carrer i speechs

-Gravació amb més d'una càmera

5. La realització audiovisual de la informació en TV (II): edició de peces

-Imatge vs. text sonor: ingesta i muntatge d'imatge amb (i sense) off, declaracions i speech

-Minutat i selecció d'imatges i talls de veu

-Arxiu audiovisual

-Ritme, transicions, tapats i splits

6- El pla sonor

-Veu, ambients, efectes, música

-Gravació, tractament i edició d'àudios

-Locució, veu en off, doblatge

7- El grafisme

-Icònic i visual

-Textual

-Subtitulació

8- Versionat, formatat i adaptació de la informació audiovisual

-Entre formats i programes de TV

-Entre TV i hipermèdia

9- La realització audiovisual de la informació en TV (III):

Realització de l'informatiu

-Integració de peces i plató: sintaxi de programa multifont i multicàmera

-El realitzador o realitzadora i l'equip humà de plató i control (estudi) de realització

-L'equip material de plató i control (estudi) de realització

-Presentadors i presentadores, dinàmiques i seccions: plató, sumaris, transicions i ràfegues

-Informatització de la difusió: els play-list

-Connexions en directe

-Control de càmeres, d'il·luminació i de so

-Gestió del grafisme i gravació del programa

-Tècniques especials: cap calent, chroma-keys i escenografia virtual

Aquesta expressió lògica temàtica relativa a teoria s'administrarà temporalment, i s'adapten les parts, o reforç d'aquestes, en funció d'una coherència relacional i de l'evolució en necessitats de coneixements, teòrics i aplicats, relatius al desenvolupament de les pràctiques.

PRÀCTIQUES (el còmput ponderat, respecte de la qualificació total de l’assignatura, de la part de pràctiques, serà del 60%):
- Realització de peces audiovisuals per a informatius diaris generalistes de TV: cada subgrup* realitzarà tres peces: una de tipus vídeo estàndard, una altra de tipus videoreportatge i una altra de tipus plató (o cua). En tots tres casos hi ha la possibilitat limitada (màxim al voltant del 25% del total) d’ús d’imatges no gravades pel subgrup (arxiu, Internet, etc.). De l’avaluació d’aquestes peces s’obtindrà la qualificació de pràctiques.
- Realització d’un informatiu diari generalista de TV: cada grup* realitzarà un informatiu de TV (gravació en continu-directe), l’estudiantat s’hi distribuirà en les diferents funcions implicades (tant en controls com en plató), cal utilitzar les peces gravades per cada subgrup. El resultat de l’informatiu no computarà en les qualificacions (tret, potencialment, per a modular aquestes a l’alça).
(*) Vegeu l’apartat de Metodologia.