CA0926 - Realització Audiovisual I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

a) La nota mínima exigida perquè l'estudiantat supere l'assignatura és un 5 sobre 10 en total, després de fer la mitjana ponderada entre teoria i pràctica.

b) Per a considerar presentat a un o una estudiant és necessari complir les dues següents indicacions:

 - Emplenar i entregar les proves de teoria (amb un màxim de quatre faltes d'assistència a sessions de teoria).

 - Realitzar i entregar els treballs de pràctiques (amb un màxim de dues faltes d'assistència a sessions de pràctiques).

c) En segona convocatòria és recuperable qualsevol de les proves o treballs que, en primera convocatòria, haguera suposat tindre la qualificació de l'assignatura com suspesa o no presentada.