CA0922 - Estratègies de la Comunicació

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es basa en classes teòriques i en classes pràctiques: 

En les primeres, s'estableixen els conceptes bàsics teòrics necessaris per a entendre i aplicar metodología a l'hora d'establir estratègies de comunicació.

En les segones, es posen en pràctica tots els conceptes teòrics apresos a través del desenvolupament de casos i exercicis pràctics concrets que el professorat indicarà al llarg del curs.

La preparació i la presentació de treballs ha de seguir les directrius del Llibre d´estil del Grau, disponible a l´aula virtual.