CA0922 - Estratègies de la Comunicació

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova: examen escrit (5 sobre 10) i presentacions orals i pòsters, projectes i seminari (part pràctica) (5 sobre 10). És considerarà "Presentat" a la persona que es presente a l’examen escrit o haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

La part pràctica serà evaluada durant el curs i per tant, és necessària l'assistència al 85% de les classes pràctiques per a poder ser avaluat de les activitats pràctiques que es plantegen a l'assignatura. La part teòrica serà avaluada en les dates oficials d'examen. Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.