CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura té dues parts fonamentals: l'ensenyament teòric per a tot el grup, que consta de 24 hores de classes magistrals, on la professora, amb ajuda de les TIC realitzarà una exposició dels principals conceptes del Dret de la Comunicació, extraient la teoria de la pràctica; la segona part consisteix en les classes pràctiques, 24 hores en total, on el grup es divideix en dos i es duu a terme una sèrie de casos pràctics d'actualitat, extrets tant del dret nacional com del dret d'altres països, principalment Anglaterra i els Estats Units. Les classes són totalment participatives i es fomenta el debat. En les classes pràctiques també s'estudien les solucions aportades per l'alumnat als supòsits plantejats.


La preparació i la presentació de treballs ha de seguir les directrius del LLIBRE D'ESTIL del Grau, disponible a l'aula virtual.