CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat o avaluada en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.

La nota final de l'estudiantat serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:

a) Un examen tipus test al final del curs (60% de la qualificació global de l'assignatura).

b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el seu desenvolupament a l'aula. Durant el semestre es realitzaran dos seminaris. Respecte als seminaris, l'assistència és obligatòria. L'alumnat que, per motius justificats no puga assistir, ha de realitzar una activitat substitutòria, acordada amb la professora. Els casos pràctics i els seminaris suposen el 20% de la qualificació global de l'assignatura.

c) Un treball acadèmic a realitzar durant el curs i, en el seu cas, la seua exposició (20% de la qualificació global de l'assignatura). Els treballs presentats en aquesta assignatura han d'incloure bibliografia dins del text, referenciada de forma abreujada i estesa seguint les normes del llibre d'estil

No realitzar alguna de les proves suposa un zero i la impossibilitat de fer la mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que hagen sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

En el supòsit de no realitzar les pràctiques corresponents a l'apartat “Resolució de Casos” o suspendre les mateixes, no es podran recuperar.

En el supòsit de no fer el treball corresponent a l'apartat “Elaboració de treballs acadèmics” o suspendre el mateix, no es podrà recuperar.

Es podrà recuperar el suspens de l'examen corresponent a l'apartat “Examen escrit” en la segona convocatòria.

Es considerarà "Presentat o presentada" qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.

Tots els treballs han d'entregar-se en els terminis establits a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.