TU0944 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El Treball de Final de Grau (TFG) és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat sota la tutela d'un  professor o professora, que ha de presentar-se i defensar-se de manera individual.

El TFG es realitzarà sota la supervisió d'un tutor o tutora que serà un docent del Grau, qui actua com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

El tutor o tutora és responsable d'exposar a l'estudiantat les característiques del TFG, així com d'assistir i orientar-ne el  desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat, prèviament a la presentació.

Per això, l'estudiantat ha d'assistir a tutories de supervisió amb el professorat encarregat de la seua tutorització acadèmica. En aquestes reunions es proporcionarà orientació en la realització del treball durant el desenvolupament, i s'aportarà bibliografia específica que contribuïsca i facilite la tasca de documentació. També serviran aquestes tutories per a la discussió dels resultats i conclusions obtingudes.

El Treball de Final de Grau ha de mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides, associades al títol de Grau en Turisme. Les activitats formatives d'aquesta matèria corresponen al treball personal de l'estudiantat, el qual es concretarà en l'elaboració, presentació i defensa d'un projecte, estudi o memòria, en què s'aplique la metodologia apropiada i el qual oferisca/aporte resultats, conclusions i suggeriments de millora de la temàtica analitzada.

El contingut de cada TFG pot correspondre's a una de les següents tipologies:

a) Treballs experimentals relacionats amb el Grau en Turisme i proposats pels docents que participen en el Grau, els quals podran desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres d'investigació, empreses i organitzacions afins. En el cas de dur-se a terme en col·laboració amb empreses i institucions, cal establir el corresponent conveni de col·laboració.

b) Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diversos àmbits, relacionats amb la titulació.

c) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diversos àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. En aquest cas es podran desenvolupar en empreses i institucions externes, i establir el corresponent conveni de col·laboració. El o la responsable designat per l'empresa pot actuar-hi com a cotutor o cotutora del treball.

d) Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació. En aquest supòsit es poden portar a terme en empreses i institucions externes amb l'establiment del corresponent conveni de col·laboració. El supervisor de l'empresa pot actuar com a cotutor/a del treball.

e) Altres treballs proposats pels docents o el mateix estudiantat, els quals siguen acceptats per la comissió de titulació.

L'assignació de temes de TFG i tutors es realitzarà en funció dels criteris de preferència de l'estudiantat i nota mitjana d'expedient. Aquesta assignació només tindrà validesa en el curs acadèmic en què es troba matriculat l'estudiantat.  El procediment tècnic d'assignació de tutor o tutora i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura. La publicació de la relació de les adjudicacions definitives a cada estudiant o estudianta de tutor o tutora acadèmic i de tema del TFG es realitzarà a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.

En l'Aula Virtual de l'assignatura, en la secció "Directrius per a l'elaboració del TFG" es disposarà d'un document en el qual es detallaran les normes d'estil i estructura orientativa a seguir per a la redacció del treball. Es recomana que tinga una extensió mínima de 30 pàgines i una extensió màxima de 50 pàgines (aprox. 12.500 paraules).

L'estudiantat que no haja superat, durant la titulació, 12 crèdits en assignatures que s'imparteixen en anglès ha de realitzar el treball i la presentació en aquest idioma, de manera que els crèdits d'aquesta assignatura computarien als efectes del mínim exigit de crèdits cursats en anglès per a obtenir el títol de grau en Turisme.