TU0944 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

És obligació de l'estudiantat l'entrega del TFG en format electrònic.

D'acord amb el procediment i en els terminis que establisca la Comissió del Grau en Turisme, què es publicaran a l'aula virtual de l'assignatura, l’estudiantat ha d'entregar en format electrònic una còpia de la sol·licitud de defensa i comportament ètic i una còpia en format electrònic del treball realitzat, així com qualsevol altre material o producte significatiu utilitzat en el TFG i tot allò que considere necessari la Comissió per a l'Avaluació del TFG.

L'entrega en format electrònic d'aquests documents es realitzarà a través de la plataforma informàtica SPI Entrega TFG/TFM.

Una vegada realitzada l'entrega del treball, cal defensar-lo, de manera presencial o síncrona per videoconferència, en audiència pública, davant un tribunal avaluador compost per tres membres.

L'acte de defensa consisteix en una exposició pública del TFG per l’estudiantat, després de la qual el tribunal avaluador podrà realitzar les consideracions i preguntes que consideren oportunes, i l’estudiantat ha de respondre a aquestes qüestions.

La Comissió del Grau en Turisme anunciarà públicament el lloc i hora en els quals es realitzarà l'exposició pública dels treballs en cadascun dels dos períodes d'avaluació del TFG.

L’estudiantat disposa d'un temps màxim de 10  minuts per a la defensa pública del seu TFG davant un tribunal avaluador. Una vegada acabe la presentació, el tribunal podrà entaular un debat amb l’estudiant o estudianta, durant un temps màxim de 15 minuts.

El tribunal avaluador deliberarà a porta tancada sobre la qualificació final del TFG, per a la qual tindrà en compte el treball escrit, informat pel tutor o la tutora, la qualitat científica i tècnica del TFG presentat i la participació de l’estudiantat en el procés de tutorització, que representarà el 80%. En l’exposició pública del treball davant el tribunal s’ha de valorar amb el 20% restant: la qualitat del material visual de recolzament, la claredat expositiva, la gestió del temps i la capacitat de debat i defensa argumental mostrada.

La qualificació final serà la resultant d'aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFG per cada un dels membres del tribunal avaluador. Aquesta qualificació s'atorgarà en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual s'hi ha d'afegir la corresponent qualificació qualitativa:

• 0-4,9: Suspens.

• 5,0-6,9: Aprovat.

• 7,0-8,9: Notable.

• 9,0 - 10: Excel·lent.

Cal obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per aprovar l’assignatura.

IMPORTANT: Es considera que s'ha esgotat una convocatòria quan, a més de dipositar el treball avaluat pel tutor o la tutora,  l'estudiant o estudianta s'ha presentat a la defensa pública del mateix davant d'un tribunal. En cas de només realitzar una de les dues accions no es considera com a presentat en la convocatòria, ja que no s'arriba al 50% de l'avaluació global.