TU0938 - Comercialització de Productes Turístics

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia docent que s'empra en l'assignatura és la següent:

Sessions teòriques (17,3%): els conceptes teòrics els desenvolupa el professorat de l'assignatura. Des del punt de vista metodològic, es farà ús de la classe magistral, encara que també es pretén obrir el debat amb l'alumnat a través de la discussió d'articles i lectures relacionats amb els diferents temes que es  tracten.

Sessions pràctiques (14,7%): es farà ús fonamentalment del mètode del cas i tota la feina desenvolupada durant aquestes sessions es realitzarà en equip. Amb el mètode del cas, es pretén que l'alumnat siga capaç d'aplicar els conceptes teòrics apresos per a poder identificar problemàtiques i aportar solucions a aquestes. A més, fer-ho en grup permet que l'alumnat aprenga a cooperar amb l'objecte d'obtindre un resultat més eficient i també a defensar les seues postures, així com a respectar les dels altres membres de l'equip.

Activitats no presencials (65,3%): les integren les hores de treball individual de l'alumnat, les quals bàsicament són les hores dedicades a l'estudi, encara que també poden ser utilitzades per a la preparació d'activitats de caràcter pràctic; així com les hores de treball en equip que hagen de dedicar a la preparació d'aquestes activitats i del projecte.

Seminari (1,3%): després d'haver tutoritzat el professorat l'elaboració del treball final per equips durant tot el curs, els estudiants i les estudiantes presentaran a la resta de companys i companyes la seua proposta, i han d'esperar les consultes d'aquests com a pas previ lliurament del treball en equip.

Tutories (0,7%): les tutories permetran la revisió dels conceptes teòrics explicats, així com la resolució de dubtes quant a l'aplicació en les tasques pràctiques a realitzar.

Avaluació (0,7%): temps dedicat a la realització de l'examen final.