TU0938 - Comercialització de Productes Turístics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

En primer lloc, cal assenyalar que per a l'avaluació de l'assignatura es dintingeixen dos itineraris d'avaluació. D'una banda, un itinerari dirigit a l'alumnat que opte per dur a terme un aprenentatge de l'assignatura treballant en equip (itinerari A). I, d'altra banda, un altre itinerari per a aquells estudiants i estudiantes que, per motius justificats, opten per realitzar un aprenentatge individual (itinerari B).

Això és així pel fet que la pràctica docent ens ha fet veure la dificultat per a treballar en equip en determinats col·lectius: treballadors i treballadores, persones amb baixes per malaltia o amb familiars en aquesta situació... i per tant, els problemes que es deriven de l'avaluació del treball en equip per a aquestes persones. Per aquest motiu i específicament per a ells i elles es desenvolupa aquest segon itinerari d'avaluació.

En aquest sentit, tot l'alumnat ha de comunicar al professorat de pràctiques de l'assignatura en el termini que aquest establisca, l'itinerari pel qual opta. Així, l'alumnat que decidisca optar pel primer itinerari, el de treball en equip, ha de comunicar conjuntament a través de la fitxa de constitució del grup de treball. Mentre que l'alumnat que opte pel segon itinerari, ha de comunicar-ho per correu electrònic al professorat de pràctiques. A més, s'entendrà que l'alumnat matriculat que no comunique  al professorat l'itinerari pel qual opta en el període fixat, s'entendrà inscrit en l'itinerari A, que és el propi de l'assignatura.

Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'indiquen per itineraris tot seguit.Itinerari A:

PRIMERA CONVOCATÒRIA:

Aquesta assignatura s'ha dissenyat per a potenciar el treball cooperatiu i continu de l'alumnat. Així, el 50% de la nota s'obté del treball individual i l'altre 50% del treball en equip. Per això, els i les alumnes que no s'hagen integrat en un equip en el termini proposat, no podran superar l'assignatura en la primera convocatòria, encara que sí que podran presentar-se a l'examen individual.

En l'avaluació de l'assignatura es té en compte la part pràctica en equip (resolució de casos i elaboració de treballs escrits) i la part teòrica individual (examen final).

Part pràctica: en primer lloc, cal assenyalar que l'avaluació del treball en equip suposarà un 50% de la nota final (és a dir, cada alumne o alumna pot aconseguir-hi un màxim de 5 punts). A més, s'exigeix ​​per poder ser avaluats sota aquesta modalitat un grau de compliment de les activitats proposades d'almenys un 75%. En cas contrari, no s'aconseguirà el mínim i han d'anar a la segona convocatòria. 

Part teòrica: D'altra banda, es realitzarà una o varies proves escrites que suposaran l'altre 50% de la nota final de l'assignatura, on es posarà a prova l'alumnat de manera individual en relació a l'aprenentatge dels continguts teòrics. L'avaluació d'aquesta part es farà al final del semestre o en diferents proves al llarg del mateix, a decisió de l'estudiantat.

Per a aprovar l'assignatura cal assolir els mínims exigits en cadascuna de les parts (treball en equip i examen individual), és a dir, almenys 2 punts en cadascuna d'aquestes.

Els mínims establerts en la part teòrica i pràctica de l'assignatura són condició necessària, però no suficient, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.SEGONA CONVOCATÒRIA:

Es poden guardar per a la segona convocatòria només les parts que han superat el mínim: l'examen teòric (2 punts) o la part pràctica de l'assignatura (2 punts). Els equips que suspenguen la part pràctica, així com aquells que no s'hagen inclòs en un equip en els terminis previstos, aniran a la segona convocatòria, i hauran de presentar de nou els treballs escrits (en equip), amb una valoració de 3 punts, de la qual cal obtenir com a mínim 1,5 punts. En aquesta convocatòria extraordinària es mantindrà la nota de resolució de casos de la primera convocatoria, siga la que siga, sense possibilitat de recuperació.

Igual que en la convocatòria ordinària, els mínims establerts en la part teòrica i pràctica de l'assignatura són condició NECESSÀRIA PERÒ NO SUFICIENT, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.
Itinerari B:

Per a l'alumnat que opte per l'itinerari individual de l'assignatura l'avaluació de l'assignatura es realitza mitjançant l'avaluació de la part teórica i l'elaboració d'un projecte individual de caràcter pràctic.

L'avaluació de la part teòrica serà la mateixa que realitzen els i les alumnes de l'itinerari A i suposa un màxim de 5 punts, s'hi exigeix un mínim de 2 punts. D'altra banda, l'elaboració del projecte individual suposa un màxim de 3 punts. E

Cal tenir en compte que la nota màxima que han d'assolir els i les alumnes en l'itinerari B és de notable (8), tenint en compte que per a aprovar l'assignatura és necessari obtindre almenys una nota igual o superior a 5.

Si aquesta nota total no es superior a 5, en la segon convocatòria es podran recuperar tant l'examen com el projecte individual, dins de les dates oficials marcades per la titulació.

Si esta nota total no es superior a 5, en la segundo convocatoria es podrán recuperar tanto el examen como el proyecto individual, dentro de los fechas oficiales marcadas por la titulación.Finalment, cal destacar que per a considerar un estudiant o estudianta com a presentat en l'avaluació de l'assignatura, ha de presentar-se a l'examen escrit individual, el qual es realitzarà en la data oficial d'examen fixada per la Universitat Jaume I.IMPORTANT:

- En el cas que algun estudiant o estudianta no puga acudir a la data determinada per a l'examen final per algun dels motius de causa major recollits en la normativa d'exàmens, ha de notificar-ho per escrit al coordinador de l'assignatura amb una antelació suficient (almenys un mes abans de la data oficial l'examen) i fer constar aquests motius. El canvi de data es regeix pels criteris de la normativa d'exàmens.

- L'estudiantat té dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.

- D'altra banda, aquell alumne o alumna que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (ja siga examen, treball, o qualsevol altra activitat proposada) quedarà automàticament suspès. Per a aprovar l'assignatura ha de superar un examen oral davant d'un tribunal ordinari, format per professorat de l'àrea de Comercialització i Investigació de Mercats. Tot això amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga iniciar per la Universitat Jaume I.