TU0938 - Comercialització de Productes Turístics

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 64
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 34
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-11 Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.

CE-27 Comprendre detalls del funcionament dels destins, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Presa de decisions.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge