TU0937 - Dinamització Turística i Canvi Social

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc I. Destinacions emergents i canvis en el consum turístic

Tema 1. Canvis socials i canvis en les tendències turístiques

La perspectiva sociològica del canvi social

Canvis estructurals i canvis conjunturals

Principals factors de canvi en el consum de productes turístics

Tema 2. Tendències de canvi en el producte turístic

Factors de canvi en els recursos turístics

Factors de canvi en els equipaments turístics

Factors de canvi en l’oferta complementària turística

Tema 3. La interacció social en l’experiència turística

Actituds i expectatives dels visitants

Actituds i expectatives de la població receptora

 

Bloc II. De la creació i fer valer el producte turístic. Destinacions incipients

Tema 4. L’opció pel turisme com a motor del desenvolupament socioeconòmic

Impactes socials del desenvolupament turístic

Impactes culturals del desenvolupament turístic

Dinamització turística i qualitat de vida

Tema 5. Fer valer els recursos turístics

Innovació versus conservació. Una tensió dialèctica

Fer valer el patrimoni cultural, natural, etnològic, ...

Dinamització turística i dinamització sociocultural

Tema 6. El turisme com a activitat de temps lliure

Oferta complementària i estacionalitat turística

Esdeveniments tradicionals i nous esdeveniments programats

Turisme rural o activitats en espais rurals. Consum del territori

Turisme de proximitat. Restaurants i medi ambient

Slow cities.

 

Bloc III. Del paper dels equipaments en el producte turístic. Destinacions a consolidar

Tema 7. Mite i realitat de l’allotjament turístic

Turisme immobiliari

Les segones residències com a allotjament turístic.

Turisme relacional. La construcció social de la ruralitat

Turisme residencial

Tema 8. Del museu al centre d’interpretació

Vells i nous museus

Criteris per a l’avaluació turística d’un museu

Visites crítiques a museus del nostre entorn

Tema 9. La interpretació

La dimensió intercultural de l'experiència turística

Interpretar el territori, una oportunitat pel turisme d’interior

Concepte de centre d'interpretació o centre de visitants

El paper del tècnic turístic en els centres d’interpretació