TU0937 - Dinamització Turística i Canvi Social

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

8. Metodologia didàctica

Les hores lectives de l'assignatura estan dividides entre teoria, pràctica, seminaris i tutories

Classes teòriques:

L'estructura bàsica del contingut és la que es presenta en el temari. Tot i això, l'orientació didàctica de l'assignatura dóna la possibilitat d'un tractament flexible d'alguns dels temes. Les sessions es dedicaran a l'exposició dels temes per part del professorat utilitzant materials de suport audiovisual, i a la realització de debats i discussions sobre exemples i casos que podran ser aportats i suggerits tant pel professorat com per l'alumnat.

Mitjançant l’Aula Virtual i durant les sessions es proporcionaran els materials i les indicacions necessàries per al seu seguiment i preparació: lectures, esquemes descriptius del contingut de cada tema i/o apunts.

Classes pràctiques:

En aquestes sessions es treballaran pràctiques en grup, que requeriran també treball no presencial i exercicis tant individuals com en grup a desenvolupar durant les sessions. El seu contingut concret guardarà relació directa i/o indirecta amb el temari de teoria. L'espai i el temps de les classes pràctiques s'utilitzarà bàsicament per al plantejament, orientació, discussió i presentació de cada pràctica i a la realització dels exercicis. Durant la primera setmana de classe es constituiran els grups de treball per a les pràctiques. Però cada alumne o alumna haurà de realitzar individualment un treball per cadascun dels tres blocs temàtics en què s'estructura el contingut de l'assignatura.

Seminaris:

Es dedicaran a aprofundir en alguns dels continguts amb la utilització de suports videogràfics,  materials bibliogràfics i/o alguna conferència a càrrec de persones expertes. Les sessions requeriran preparació prèvia per l'alumnat, la qual pot incloure la visita a un equipament cultural d’utilitat turística.

Tutories:

Es faran en grups reduïts i s'orientaran al seguiment i suport dels treballs pràctics individuals.