TU0937 - Dinamització Turística i Canvi Social

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura caldrà:

- La realització d'una prova escrita sobre els continguts del temari. Constarà de tres parts, i combinarà tres preguntes de contingut teòric amb una de comentari i reflexió crítica sobre l’aprenentatge assolit durant el curs. Qualificació: de 0 a 10. Pes en la nota final: 20%. Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5, però la seua superació és imprescindible per a aprovar l’assignatura.

- La presentació de les pràctiques realitzades i puntuades individualment. L'entrega dels treballs es farà al llarg del semestre en les dates que s'indicaran en cada cas. Els treballs pràctics realitzats constituiran el 80% de la nota. Qualificació de 0 a 10 (resultat del càlcul de la mitjana ponderada de totes les pràctiques i exercicis). Pes en la nota final: 80%. Es consideraran superats amb una qualificació igual o superior a 5.

Per a considerar-se presentat en una convocatòria serà necessària la realització de la prova escrita.

L'alumnat que no aprove la prova escrita ha de realitzar-la (i aprovar-la) en la següent convocatòria del mateix curs, perquè se li mantinga la nota de pràctiques.

L'alumnat que no aprove les pràctiques ha d'entregar-les (i aprovar-les) en la següent convocatòria del mateix curs, perquè se li mantinga la nota de la prova escrita.