TU0937 - Dinamització Turística i Canvi Social

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-03 Tenir consciència del factor dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.

CE-08 Avaluar els potencials turística i l'anàlisi prospectiu de la seua explotació.

CE-18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.

CE-19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat

CE-23 Analitzar els impactes que genera el turisme.

Creativitat.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge