TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

  1. La nota mínima per a superar l'assignatura és un 5. S'estableix com a requisit aprovar l’examen teòric, per poder sumar-li la resta de notes esmentades anteriorment. L'alumnat haurà de presentar-se obligatòriament a l'examen escrit, en cas contrari es considerarà com a no presentat. Les proves pràctiques no són recuperables, però l'alumnat suspès en primera convocatòria pot presentar-se directament a l'examen de la següent que supose el 100% de la nota.

Ponderació:

Examen escrit 40

Proves práctiques, avaluació continua 60