TU0935 - Art Valencià i Recursos Turístics

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia emprada en el desenvolupament de l'assignatura d'Art Valencià i Recursos Turístics és bàsicament històrica, comprensiva i activa per part de l'alumnat. Històrica perquè en l'aproximació a les obres d'art es buscarà la valoració estètica de la mateixa, però també el valor com a document històric i com a reflex d'unes circumstàncies històriques, polítiques, socials i personals concretes. Comprensiva, perquè es valorarà, per sobre de la memorització de noms, dates i dades, l'aprehensió d'idees i conceptes de les manifestacions artístiques de diferents èpoques i societats, que permeten a l'alumnat enfrontar-se de manera satisfactòria i crítica amb qualsevol obra d'art, haja estat o no analitzada a l'aula. Activa, perquè les estratègies d'aprenentatge es basen en la interacció entre professorat i alumnat, així com en el treball personal i participatiu d'aquest com a mitjà per superar l'assignatura.

Prèviament a l'inici del desenvolupament del temari es realitzarà una avaluació inicial al conjunt de l'alumnat mitjançant un formulari de preguntes elementals sobre la història de l'art espanyol, per a determinar en quina mesura es troben familiaritzats amb determinada terminologia i coneixements artístics. D'aquesta manera, el professorat podrà establir el nivell des del qual s'ha de partir a l'inici de l'assignatura i s'evitarà donar per sabuts determinats conceptes o, pel contrari, posar l'accent en altres que ja són coneguts per l'alumnat. De la mateixa manera, s'inicia, en aquest punt, la relació del professorat amb les necessitats de cada un dels i les alumnes per separat i podrà així determinar qui  necessitarà activitats de reforç o complementàries.

El plantejament de cada unitat s'iniciarà amb tres activitats prèvies al desenvolupament dels continguts. En primer lloc es plantejarà un debat obert entre tots els membres de la classe en què s'exposen les idees que cada un d'ells i elles té sobre el tema en concret. Guiats pel professorat, i com a pluja d'idees, es verbalitzaran els preconceptes de l'alumnat sobre temes com barroc o gòtic, es descartaran els equivocats i es posarà l'accent sobre les idees correctes. A més de constituir una presa de contacte de l'alumnat amb el tema que serà tractat en les properes sessions, el desenvolupament d'aquesta activitat permetrà al professorat fer una avaluació inicial dels coneixements que els alumnes tenen sobre el tema. Es pot, així, adequar el nivell de la docència a les necessitats. En aquest primer moment, mitjançant la interacció de professorat i alumnat, s'estableixen  les bases històriques i els trets fonamentals del moviment artístic de la unitat didàctica tractada, de manera que l'alumnat compte ja amb una base teòrica que li permeta acostar-se de manera comprensiva als artistes i obres que la unitat desenvolupa.

En segon lloc, i seguint amb la plasmació de conceptes bàsics, es projectarà una imatge d'una obra que es considere fonamental sobre el moviment artístic i es demanarà a l'alumnat que intente definir les característiques fonamentals. Quan el tema ho permeta, es projectaran simultàniament la imatge introductòria de la unitat didàctica i una altra d'una unitat didàctica ja treballada, de manera que l'alumnat puga establir relacions i diferències entre moviments, així com fer ús d'allò ja sabut per a realitzar nous descobriments. Es considera fonamental el desenvolupament la capacitat de l'individu per a establir una comprensió lògica del fet artístic que li permeta acostar-se a les formes i continguts de l'obra d'art  de manera comprensiva i relacional,  i treure'n conclusions lògiques. Es busca que l'alumnat siga capaç de descobrir per si mateix quins són els elements que caracteritzen una obra d'art i quins són els que la diferencien d'altres.

Sobre les possibilitats de cada grup es buscarà fer una visita guiada als monuments o museus dins de cada bloc temàtic (romànic, gòtic, renaixement, etc.) dins el desenvolupament dels continguts pràctics de l'assignatura, de manera que l'alumnat puga veure plasmats en la seua realitat immediata els coneixements confiscats. Es busca potenciar el coneixement del propi entorn, la valoració pràctica de la història de l'art en la realitat immediata, i el desenvolupament del respecte pel propi patrimoni.

Finalment, es buscarà desenvolupar les capacitats de gestió de la informació, anàlisi i síntesi, organització i planificació, i
aprenentatge autònom de l'alumnat mitjançant l'elaboració de continguts que seran exposats a classe, es potencia la capacitat crítica de l'alumnat així com la seua competència en les destreses de la transmissió oral davant un nombrós públic.