TU0935 - Art Valencià i Recursos Turístics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

5%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtindre una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves. Totes elles, es lliuraran a través de les tasques habilitades a l’Aula Virtual.

La nota mínima per a aprovar l'assignatura serà un 5 sobre 10 punts. A més a més, cadascuna de les proves d'avaluació ha de ser superada amb una nota mínima de 5 sobre 10 i cal aprovar-les totes elles per superar definitivament la matèria. L'alumnat que no es presente a la prova final es considerarà no presentat. 

L'alumnat que es presente a més d'un 60% de les activitats avaluables es considerarà presentat en la convocatòria. La valoració de les proves superades es conservarà, si és el cas, durant totes les convocatòries.

ACTIVITATS AVALUABLES:

·         Examen escrit (50%).       

·         Portfolio o carpeta d'aprenentatge i treballs acadèmics (50%).