TU0935 - Art Valencià i Recursos Turístics

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-15 Treballar en anglès com a llengua estrangera.

CE-18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.

CE-29 Treballar en mitjans culturals diferents.

CE-30 Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni cultural.

CE-31 Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat de gestió de la informació.

Compromís ètic.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge