TU0934 - Anàlisi i Gestió de Recursos Turístics: Disseny de Productes

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

INTRODUCCIÓ

1. ELS RECURSOS I LA SEUA TRANSFORMACIÓ EN PRODUCTES TURÍSTICS

1.1. El producte turístic i la seua estructuració

1.2. Actuacions sobre els productes

1.3. La diversitat d'espais turístics i potencialitat de productes

2. ELS PRODUCTES TURÍSTICS EN L'ESPAI LITORAL

2.1. Els productes turístics del litoral

2.2. Noves fórmules i línies d'intervenció en la gestió de l'espai turístic litoral

2.3. Estudi de casos

3. EL TURISME EN ESPAIS RURALS

3.1. Conceptes, principis i fonaments del turisme rural

3.2. Factors de localització del turisme rural: el cas de la Comunitat Valenciana

3.3. Els productes turístics en espais rurals

3.4. La gestió dels recursos i productes turístics als espais rurals

4. ELS PRODUCTES EN ÀREES DE MUNTANYA

4.1. La muntanya com a escenari turístic: motivacions i productes

4.2. El producte de neu

4.3. El producte de turisme de salut: els balnearis d'aigües termals

5. EL TURISME EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS

5.1. Fonaments del turisme en espais naturals protegits. Tipologies de visitants

5.2. Impacte del turisme en els espais naturals

5.3. Estudi de casos

6. TURISME EN LES ÀREES URBANES I METROPOLITANES

6.1. Varietat de motivacions i pràctiques en els escenaris urbans

6.2. La multiplicitat de productes i atraccions turístiques

6.3. Els espais corporatius d'oci com a escenaris turístics

6.4. La gestió del turisme en l'espai urbà