TU0934 - Anàlisi i Gestió de Recursos Turístics: Disseny de Productes

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

L'avaluació consistirà en un examen escrit amb preguntes de desenvolupament o tipus test, i en la valoració dels treballs pràctics realitzats per l'estudiantat. L'examen escrit es valora amb un 60% i el pràctic amb un 40%. Per a la superació de l'assignatura, s'ha d'assolir el 50% en cadascuna de les parts.

La prova de teoria (examen escrit) i els treballs pràctics són recuperables en la segona convocatòria.

La prova estrictament necessària perquè l'estudiantat es considere com a presentat en una convocatòria és haver-se presentat a la prova teòrica.