TU0934 - Anàlisi i Gestió de Recursos Turístics: Disseny de Productes

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-03 Tenir consciència del factor dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.

CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació turística i extraure conclusions.

CE-07 Reconéixer els principals actors de l'activitat turística públics i privats.

CE-08 Avaluar els potencials turística i l'anàlisi prospectiu de la seua explotació.

CE-23 Analitzar els impactes que genera el turisme.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat de gestió de la informació.

Creativitat.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge