TU0933 - Planificació i Ordenació Integrada del Desenvolupament Turístic

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari


1. L'ESPAI I L'ARTICULACIÓ TERRITORIAL DEL TURISME

1.1. Els elements bàsics del turisme com a fenomen espacial

1.2. L'especificitat i diversitat de l'espai de destinació turística

1.3. Factors de diferenciació de l'espai turístic


2. PERSPECTIVES EN LA PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL TURISME

2.1. La planificació i ordenació del turisme des d'un enfocament sistèmic

2.2. Perspectives en la planificació del turisme


3.LA GOVERNANÇA I LA INTEL·LIGÈNCIA EN LA PLANIFICACIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES

3.1. La interpretació sistèmica del turisme: diversitat d'actors

3.2. La formulació dels processos de governança: Aportació al marc analític i operatiu.

3.3. La Destinació Turística Intel·ligent


4. LA PLANIFICACIÓ INTEGRADA DEL TURISME

4.1. Objectius

4.2. El desenvolupament turístic integrat: conceptualització

4.3. Els elements del sistema turístic integrat5. APLICACIÓ METODOLÒGICA DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA INTEGRADA PER A ÀREES SUPRAMUNICIPALS

5.1. Zonificació i delimitació de l'espai

5.2. Anàlisi dels aspectes bàsics i preturístics de l'espai

5.3. Anàlisi i avaluació analítica dels elements del sistema turístic

5.4. Diagnòstic, objectius i disseny d'estratègies

5.5. Programes per a les diferents unitats ambientals turístiques6. EL MARC INSTITUCIONAL EN LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

6.1. La integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la planificació i gestió del turisme

6.2. Iniciatives i polítiques institucionals en la planificació i ordenació del turisme