TU0932 - Segon Idioma per a Turisme II (Francès)

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

1) Carpetes d'aprenentatge: fins a 3 punts 

Inclou textos de comprensió escrita, redaccions, tests, exercicis en autonomia i activitats de classe.

2) Examen final de coneixements: obligatori (fins a 2 punts) 

3) Execució de tasques: obligatori 

Treball i exposició oral en grup o activitat alternativa individual, negociada amb la professora (fins a 2,5 punts) 

4) Resolució de problemes: obligatori 

Exposició oral individual (fins a 2,5 punts) 

TOTAL (màxima puntuació): 10 punts 

Nota mínima global entre els 4 apartats per a superar l'assignatura: 5.

L'estudiantat es considerarà presentat a aquesta assignatura si realitza les 3 proves següents:

  • 1. Examen final de coneixements 

  • 2. Exposició oral en grup o activitat alternativa individual

  • 3. Exposició oral individual

En Segona Convocatòria es valoraran les mateixes proves que en Primera Convocatòria.
Es guardarà la nota de la Primera Convocatòria per a la Segona de les proves en lesquals s'haja obtingut al menys el 50% del seu valor.
Nota mínima per a superar l'assignatura: 5