TU0931 - Segon Idioma per a Turisme II (Alemany)

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

El curs es basa en el llibre “Temen aktuell 1 – Lehrbuch” (Ed. Hueber), la matèria del qual es detalla.

Tema 1

Capítol 5 Themen aktuell, 1.

Tema: l'habitatge i l'hotel. Descripció d'hotels, clubs i instal·lacions esportives i d'oci.

Vocabulari: mobiliari de recepció, oficina i habitacions. Parts de l'habitatge.

Pràctica: comentar instal·lacions de l'habitatge i l'hotel. Informar sobre activitats permeses i no permeses en espais públics. Escriure cartes i correus electrònics. Comprensió de textos breus a través de preguntes. Lectura i elaboració de diàlegs en recepció.

Fonètica: vocals llargues, curtes, entonació, pauses, ritme.

Gramàtica: repàs de pronoms personals i possessius. Formació de verbs en present, oració enunciativa i interrogativa, l'imperatiu. Demostratius i indefinits.

Cultura: cerca d'habitatge i lloguer a Alemanya.

Tema 2

Capítol 7 Themen aktuell, 1.

Tema: activitats i horaris en el treball i temps lliure.

Vocabulari: verbs d'acció i percepció, de llengua, opinió i enteniment.

Substantius propis del despatx, hotel i oficina.

Pràctica: informar sobre fets ocorreguts en el passat. Realitzar reserves i encàrrecs escrits i per telèfon. Narrar una història.

Fonètica: ritme, accentuació, paraules compostes

Gramàtica: pretèrit perfecte de tots els verbs. **Circumstancial de lloc i moviment. Conjuncions temporals i causals **weil, **denn, **als, **immer **wenn. Pronoms personals en acusatiu.

Cultura: horaris de treball i de comerços a Alemanya.


Tema 3

Capítol 8 Themen aktuell, 1.

Tema: les parts de la ciutat.

Vocabulari: principals edificis públics i privats de la ciutat. Els mitjans de transport.

Pràctica: descripció d'una ruta. Donar dades sobre situació i característiques de llocs públics.

Indicacions per a arribar a un lloc de la ciutat amb mitjans de transport públics: metre i autobús.

Gramàtica: preposicions de lloc i de moviment. Circumstancials de lloc, manera i temps. Repetició d'oracions causals amb **weil i **denn.

Cultura: Berlin i Frankfurt. Descripció de la ciutat i els seus principals monuments

Tema 4

Capítol 10 Themen aktuell, 1.

Tema: societat i cultura alemanyes.

Vocabulari: aeroport, port i estació de tren.

Dades geogràfiques. Descripció de plànols de ciutats, de rutes i itineraris.

Expressió de dates i horaris.

Pràctica: escriure invitacions. Escriure i expressar propostes i desitjos. Nomenar avantatges i desavantatges d'instal·lacions turístiques.

Gramàtica: preposicions de lloc i de moviment. Circumstancials de lloc, manera i temps. Repàs d'oracions consecutives amb **dass