TU0931 - Segon Idioma per a Turisme II (Alemany)

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

1) Carpetes d'aprenentatge: fins a 3 punts
1.1. Dossier comprensió escrita: 1 punt
1.2. Test autoavaluació, exercicis en autonomia, tests i activitats de classe: fins a 2 punts

2) Examen escrit final de coneixements: obligatori  (fins a 2 punts)

3) Execució de tasques: obligatori
Exposició oral en grup (fins a 2,5 punts)

4) Resolució de problemes: obligatori
Exposición oral individual  (fins a 2,5 punts)

TOTAL (màxims punts): 10 punts

Nota mínima global dels 4 apartats para superar l'assignatura: 5

L'estudiantat es considerarà presentat a aquesta assignatura si realitza les 3 proves seguents (apartats 2,3,4 anteriors):

1. examen final de coneixements
2. exposició oral en grup
3. exposició oral individual