TU0930 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions Turístiques

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 L'assignatura es divideix en dues parts:

I. SESSIONS DE TEORIA

Esta primera part està orientada a proporcionar els coneixements fonamentals sobre sistemes d'informació, i comprendre la seua funció en l'empresa turística. S'hi analitza la planificació de la tecnologia i sistemes d'informació (TI / SI) en les empreses.

Els conceptes teòrics seran desenvolupats pel professorat a classe expositivament, amb la introducció i discussió de lectures, casos o vídeos relacionats amb els diferents temes.
 
II. SESSIONS DE LABORATORI
 
En la segona part, es pretén que l'alumnat es familiaritze amb l'ús d'eines informàtiques de gestió, utilitzades de manera generalitzada en empreses dedicades a l'activitat turística. Per tant, aquestes sessions de laboratori es divideixen en dos blocs, destinats a impartir els programes informàtics Excel i Access.
 
II.1. Projecte d'investigació: introducció a la creació i gestió d'una base de dades
 
• En aquesta part l'alumnat haurà de treballar en grups de 4-6 persones, i assumirà el paper de consultor júnior. Presentarà una fitxa identificativa del seu grup (nom corporatiu) i els seus components (foto de cada un d'ells). El model de fitxa identificativa estarà penjada a l'Aula Virtual.
 
• Els grups podran ser elegits pel professorat.
 
II.2. Excel
 
L'alumnat haurà de resoldre, de forma individual, casos pràctics de Microsoft Excel en les classes de laboratori.