TU0930 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions Turístiques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

 

 

 

I. EXAMEN ESCRIT (TEST, DESENVOLUPAMENT) (5 punts)

•Perquè l'alumnat puga aprovar l'assignatura, necessita obtenir en l'examen, almenys, un 2 sobre 5 punts.

II. EXAMEN D'EXCEL (2 punts)

•Aquesta part computa 2 punts.

•L'assistència a aquestes classes és obligatòria.

•En l'última sessió lectiva de laboratori es realitzarà un exercici individual que computarà com a prova d'examen per a aquesta part de l'assignatura.

III. PROJECTE DE RECERCA: INTRODUCCIÓ A LA CREACIÓ I GESTIÓ D'UNA BASE DE DADES (3 punts)

•Aquesta part computa 3 punts. En aquesta nota es tindrà en compte el disseny del prototip de bases de dades (1,3 punts), l'informe justificatiu de l'estructura dissenyada (1 punt), i la presentació pública del treball final (0,70 punts).

•La nota final pràctica de l'alumnat reflectirà la nota assignada al seu grup i l'avaluació per a la resta de membres del seu equip de la seua contribució a l'esforç col·lectiu; ponderarà cada part un 50%.

 

CRITERIS DE SUPERACIÓ I RECUPERACIÓ

 

•L'alumnat haurà d'obtenir un mínim de 2 punts (sobre 5) en l'examen teòric.

•En la suma de les parts d'Excel (2 punts) i Access (3 punts) també s'ha d'assolir un mínim de 2 punts (sobre 5) per a sumar la nota a l'obtinguda en l'examen teòric. No s'exigeix ​​un mínim en cadascuna d'aquestes parts individuals. Totes aquestes proves podran ser recuperades en segona convocatòria, mitjançant un examen.

•La suma d'Excel, Access i l'examen teòric ha de ser, com a mínim, 5 sobre 10 per a aprovar l'assignatura.

•A l'alumnat se li podrà guardar la nota obtinguda en l'examen teòric (5 punts), Excel (2 punts) i Access (3 punts) únicament fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.

•L'alumnat apareixerà com a no presentat si no realitza l'examen teòric.

•Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la guia docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professorat, en qualsevol d'elles.