TU0929 - Geografia del Turisme a Espanya

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

I. EL MARC GEOGRÀFIC D'ESPANYA

-Situació geogràfica.

-El relleu i les seues característiques.

-Els grans conjunts morfoestructurals.

-Les costes.

II. EL CLIMA

-Factors atmosfèrics i geogràfics.

-Tipus d'oratge.

-Elements del clima.

-Tipus de clima.

III. LES AIGÜES: RIUS I LLACS

-Trets generals.

-Factors del vessament.

-Variacions estacionals.

-Irregularitats i grans avingudes.

-Llacs: tipus.

IV. LA VEGETACIÓ

-Els tres grans conjunts fitogeogràfics: l'àrea mediterrània, la regió eurosiberiana i l'alta muntanya.

V. ESPAIS I DESTINACIONS TURÍSTIQUES

-Espanya com a espai turístic.

-Significat territorial i socioeconòmic del turisme.

-Interpretació de l'estructura geogràfica del turisme.

-Els espais turístics: processos d'estructuració i organització.

-Articulació entre el sistema turístic i les estructures receptores.

VI. EL TURISME PER REGIONS
-Les regions de l'arc mediterrani.

-La façana atlàntica.

-El turisme a l'interior peninsular.

-Característiques del turisme a l'Espanya insular.