TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques s’aplicaran fonamentalment a través de la lliçó magistral, encara que s’instarà a la participació activa individual i per grups en la discussió de temes. Les classes pràctiques consistiran en la resolució de plantejaments i exercicis relacionats amb aquells temes teòrics que així ho requerisquen (demanda, oferta, tipus de canvi, avantatge comparatiu, absolut i interpretació de balança de pagaments).